Privacy Policy

Ethische code

Bij OH Leuven hanteren we een strikt ethische code waaraan iedereen zich dient te houden.

Aankoopvoorwaarden

Bij aankoop van een ticket of abonnement ga je akkoord met onze aankoopvoorwaarden.

Deelnamevoorwaarden

Bij deelname aan online wedstrijden, ga je akkoord met onze voorwaarden.

Algemene voorwaarden

OH LEUVEN
King Power at Den Dreef Stadion
Kardinaal Mercierlaan 46
3001 Heverlee

Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden maken een juridisch bindende overeenkomst uit tussen de gebruiker van de digitale dienstverlening (“de gebruiker”) en OH Leuven (“OHL”). De digitale dienstverlening bestaat uit de websites, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze netwerken (wifi, bluetooth), software, membership, cashless payment cards en andere online producten en diensten, aangeboden door OH Leuven. Door gebruik te maken van de digitale dienstverlening wordt de gebruiker geacht deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud ervan. Bovendien verzaakt de gebruiker volledig aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden. Ingeval de gebruiker minderjarig is dient hij samen met zijn ouder(s) of voogd deze algemene voorwaarden te lezen en hun akkoord te vragen om de algemene voorwaarden te accepteren.
Derden kunnen op generlei wijze rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden.

Gebruik van de digitale dienstverlening
De gebruiker is ertoe gebonden om zich als een goede huisvader te bedienen van de digitale dienstverlening, d.i. zonder dat de goede werking en/of de veiligheid ervan in het gedrang komt. Hieronder valt o.a. de verspreiding van schadelijke software en de verspreiding van ongevraagde berichten.

Bovendien onthoudt de gebruiker zich ervan de digitale dienstverlening aan te wenden voor het verspreiden van onwettige, valse, misleidende, gestolen of bewust foutieve inhoud of informatie. Hetzelfde geldt voor de verspreiding van onwettige, beledigende, bedreigende, racistische, hatelijke, smadelijke, lasterlijke, vulgaire, aanstootgevende inhoud of informatie. Hiertoe wordt ook inhoud gerekend die schadelijk kan zijn voor OH Leuven of voor derden.

De digitale dienstverlening mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. In geen geval mag enig aspect van de digitale dienstverlening de eigen commerciële doeleinden of die van derden bevorderen.

Beperking van de aansprakelijkheid
OH Leuven levert de grootst mogelijke inspanning om ervoor te zorgen dat de inhoud van de digitale dienstverlening steeds veilig, correct, volledig en up-to-date is. Dit is echter slechts een middelenverbintenis. Hoewel de inhoud van de digitale dienstverlening met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan OH Leuven kan geen garanties geven m.b.t. de kwaliteit en de volledigheid van de weergegeven informatie en is het bijgevolg niet aansprakelijk voor enige onvolkomenheid van de digitale dienstverlening.

Het gebruik van de digitale dienstverlening gebeurt bovendien steeds op eigen risico. OH Leuven is dan ook niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die het gevolg is van een dergelijk gebruik, ongeacht de aanwezigheid van overmacht.

Inhoud van derden
De digitale dienstverlening van OH Leuven bevat mogelijks inhoud van derden (sponsors, partners, leveranciers enz.). Het kan gaan om gegevens, data, foto- en videografisch materiaal, maar ook hyperlinks naar vreemde websites. OH Leuven houdt echter enkel toezicht op de eigen digitale dienstverlening en niet op die van derden. OH Leuven is niet verantwoordelijk voor de digitale dienstverlening van derden en is bijgevolg ook niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten
De digitale dienstverlening van OH Leuven bevat mogelijks gegevens, data, werken, teksten, foto- en videografisch materiaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere gegevens die door intellectuele eigendoms- of andere rechten beschermd worden. Geen van deze gegevens mag, in zijn geheel of gedeeltelijk, gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, gepubliceerd, geüpload, publiek tentoongesteld, geëncodeerd, vertaald, overgedragen, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd of op enig andere manier geëxploiteerd of gecommercialiseerd worden zonder voorafgaandelijke toestemming van OH Leuven. Door gebruikmaking van de digitale dienstverlening verbindt de gebruiker zich ertoe de intellectuele eigendoms- en andere rechten van OH Leuven te respecteren en geen gebruik te maken van de bovenstaande gegevens op een manier die inbreuk maakt op voormelde rechten van OH Leuven of van derden. Geen enkel recht van welke aard dan ook wordt verleend of in licentie gegeven aan de gebruiker van de digitale dienstverlening. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendoms- en andere rechten van OH Leuven wordt vervolgd.

Samenvattend, de gebruiker verbindt zich ertoe om, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, niets te ondernemen dat afbreuk zou doen aan de (intellectuele eigendoms)rechten van OH Leuven, of dat het gebruik ervan door OH Leuven zou verstoren.

Enkel wanneer de gebruiker hiertoe de nodige rechten, dan wel de nodige toestemming van de rechthebbenden heeft, kan hij zelf gegevens, data, werken, teksten, foto- en videografisch materiaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere gegevens versturen, plaatsen, publiceren, meedelen of op enige andere manier gebruiken op of d.m.v. de digitale dienstverlening.

Wijzigingen aan de digitale dienstverlening
OH Leuven behoudt zich het recht voor om de digitale dienstverlening op elk moment stop te zetten, te wijzigen of uit te breiden en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving of opgave van reden vereist is. OH Leuven is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit een dergelijke stopzetting, wijziging of uitbreiding.

Wijzigingen aan de algemene voorwaarden
OH Leuven behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde, om welke reden dan ook, eenzijdig te wijzigen. De digitale dienstverlening zal steeds onderworpen zijn aan de meest recente versie van de algemene voorwaarden. De gebruiker doet afstand van elk recht om op de hoogte gebracht te worden van een wijziging. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze pagina geregeld te consulteren.

Slotbepalingen
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat verband houdt met de algemene voorwaarden wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Indien de werking, de geldigheid of de uitvoerbaarheid van een clausule of bepaling van de algemene voorwaarden in het gedrang komt, zal dit geen invloed hebben op werking, de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de andere clausules en bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Alle rechten waarvan niet uitdrukkelijk afstand is gedaan in deze algemene voorwaarden, worden door OH Leuven voorbehouden.

Koop je abonnement