fbpx

Verkoopsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum. Alle klachten moeten per aangetekend schrijven binnen de veertien dagen geschieden.

Indien het volledige bedrag op de vervaldatum niet vereffend is, loopt, van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsinterest van 5% per maand met een minimum van 25 euro teneinde de administratieve kosten te dekken. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden.

In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, waarin de maatschappelijke zetel van OH Leuven ligt, bevoegd.

——————————–

All invoices are payable on the expiry date. All complaints shall be carried out within 14 days by registered post.

If the total amount is not paid on the expiry date, a late-payment interest of 5% per month with a minimum of 25 euro to cover administrative costs shall on the date of invoice commerce automatically and without the requirement of a formal notice. Each commenced month shall be regarded as a complete month.

In case of disputes, the tribunals of the judicial district of Leuven, in which the registered office of OH Leuven is situated, are exclusively competent.

——————————–

Toutes les factures sont payables à la date d’expiration. Toutes les plaintes doivent être envoyées par lettre recommandée dans les quinze jours.

Si la totalité du montant n’a pas été réglé à la date d’expiration, un intérêt de retard de 5% par mois avec un minimum de 25 euro afin de couvrir les coûts administratifs, commence sur la date de facturation de plein droit et sans qu’une mise en demeure est requise. Chaque mois débuté sera considéré comme un mois entier.

En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Louvain, où le siège social d’OH Leuven est situé, sont exclusivement compétents.

Koop je abonnement